§1. Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa dostępna pod adresem www.hurtokien.pl prowadzona jest przez spółkę InvestBud Sp.z.o.o z siedzibą w ul. Sadowa 20, 26-500 Szydłowiec
KRS: 0000983966  NIP: 7991979803 REGON: 522656370
2. Niniejszy Regulamin określa:
a) zasady dokonywania zakupów towarów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.hurtokien.pl, tj. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
b) informacje na temat składania reklamacji i prawa odstąpienia;
c) zasady uczestnictwa i korzystania z części społecznościowej prowadzonej przez hurtokien pod adresem www.hurtokien.pl.
3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
a) Klient – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym hurtokien, który jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
b) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ze zm.;
c) Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
d) Moderator – hurtokien lub inny podmiot wyraźnie wskazany przez hurtokien, który ma wgląd w komentarze i opinie na Stronie hurtokien i dokonuje ich moderacji;
e) Moje konto – narzędzie administracyjne udostępniane na Stronie hurtokien, za pomocą którego Użytkownik/Klient może m.in.:
a. mieć wgląd do swojej historii zakupów i mieć dostęp do części społecznościowej dostępnej na Stornie hurtokien;
b. kontrolować i zarządzać parametrami oraz zakresem usług/aplikacji, z których Użytkownik/Klient korzysta poprzez Stronę hurtokien;
c. aktualizować, usuwać swoje dane udostępnione na Stronie hurtokien;
d. wyrażać lub cofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
f) Nick – nazwa Klienta/Użytkownika służąca do jego identyfikacji w obrębie Strony hurtokien,
g) Projekt – koncepcja aranżacji wnętrz, stworzona i zapisana (albo zmodyfikowana i zapisana) na Stronie hurtokien przez Użytkownika za pomocą narzędzia hurtokien Box – dostępnego i opisanego na Stronie hurtokien – z wykorzystaniem udostępnionych przez hurtokien towarów;
h) Rejestracja – założenie przez Użytkownika/Klienta indywidualnego konta na Stronie hurtokien zwanego Moje Konto; Użytkownicy/Klienci dokonują Rejestracji na Stronie hurtokien poprzez podanie adresu e-mail, hasła, oraz nazwy Użytkownika (Nick);
i) Sklep Internetowy hurtokien (także „Sklep”) – sklep internetowy dostępny na Stronie hurtokien,
j) Sprzedający – podmiot, który sprzedaje towar do Klienta: w przypadku sprzedaży mebli i artykułów dekoracyjnych Sprzedającym jest Meble hurtokien spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Janikowie k. Poznania (62-006 Kobylnica), przy ul. Gnieźnieńskiej 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560558, NIP: 7820021192, REGON: 631035843; w przypadku sprzedaży artykułów z kategorii drzwi, podłogi, ściany Sprzedającym jest Składy InvestBud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka z siedzibą  ul. Sadowa 20, 26-500 Szydłowiec
KRS: 0000983966  NIP: 7991979803 REGON: 522656370
k) Strona hurtokien – strona internetowa zarejestrowana pod adresem: www.hurtokien.pl, która jest prowadzona przez hurtokien i składa się z części społecznościowej oraz Sklepu Internetowego hurtokien;
l) Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ze zm.;
m) Użytkownik – to osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w części społecznościowej Strony hurtokien;
n) hurtokienBOX – narzędzie dostępne na Stronie hurtokien służące do projektowania wnętrza; wykorzystując hurtokien Box można m.in. zdefiniować powierzchnię pomieszczenia, ułożyć w nim artykuły wyposażenia wnętrz i wykonać wizualizację.
4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ze zm. Ww. zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika/Klienta w trakcie dokonywania Rejestracji, jak i w każdym czasie po dokonaniu Rejestracji, a w szczególności podczas korzystania z Mojego Konta. Ww. zgoda udzielona przez Użytkownika/Klienta może być w każdym czasie przez niego cofnięta. Klient ma możliwość wyrażenia ww. zgody także podczas dokonywania zakupu w Sklepie Internetowym hurtokien.
5. Korzystanie ze Strony hurtokien, w tym ze Sklepu Internetowego hurtokien, jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik/Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
– dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
– funkcjonowanie jednej z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, Mozilla Firefox w wersji 16.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, Opera w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.

§2. Warunki korzystania ze sklepu internetowego hurtokien

1. Sklep Internetowy hurtokien działający pod adresem www.hurtokien.pl jest prowadzony przez hurtokien i umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów przeznaczonych przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet. Wszelkie pytania i wnioski Klientów prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta Sklepu Internetowego pod adres e-mail informacja@hurtokien.pl lub pod nr tel. +48 67 253 94 94
2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego hurtokien Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Meble hurtokien są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Podana na Stronie hurtokien wysokość cen poszczególnych towarów, obowiązująca w dniu złożenia przez Klienta zamówienia na te poszczególne towary, obowiązuje od dnia złożenia przez Klienta zamówienia do dnia jego realizacji.
5. Wszystkie ceny podawane na Stronie hurtokien są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ww. ceny nie zawierają kosztów transportu zamówionego towaru na miejsce jego doręczenia wskazane przez Klienta, koszty te Klient pokrywa dodatkowo.
6. Sklep hurtokien oferuje możliwość dokonania zakupu w jednym z następujących trybów:
a) w trybie „Zwykłym” – tryb ten umożliwia dokonywanie zakupu towarów po dokonaniu uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym hurtokien; podczas rejestracji Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres, nr telefonu, adres e-mail, hasło, a w przypadku zakupu dokonywanego przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą, Klient podaje dane związane z prowadzoną przez niego działalnością, tj. firmę i formę prawną, adres, NIP; zapłaty za zamówiony towar można dokonać przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.pl, lub dokonać zamówienia i wybrać opcję „za pobraniem”, lub wybrać opcję „raty”;
b) w trybie „Szybki zakup” – tryb ten umożliwia dokonywanie zakupu towarów bez rejestrowania się w Sklepie Internetowym hurtokien. Zapłaty można dokonać przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.pl, lub dokonać zamówienia i wybrać opcję „raty”. Klient podaje dane związane z adresem dostawy zawierające następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku zakupu dokonywanego przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą, Klient podaje dane związane z prowadzoną przez niego działalnością, tj. firmę i formę prawną, adres, NIP,
c) w Trybie „Konto PayU” – Klient po dokonaniu wyboru towarów zostaje przekierowany do systemu PayU.pl, w którym dokonuje logowania/rejestracji i dokonuje płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową.
7. Niezależnie od wybranego przez Klienta trybu dokonywania zakupów, opisanego w ust. 6 powyżej, zamówienia na towary sprzedawane w Sklepie Internetowym hurtokien składane są przez Klientów poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie hurtokien.
8. Po wypełnieniu przez Klienta formularza zakupu oraz wybraniu jednego z trybów zakupu opisanych w ust. 6 powyżej i po zaakceptowaniu przez niego podsumowania zamówienia wygenerowanego dla Klienta przez serwer Sklepu Internetowego hurtokien, Klient dokonuje zakupu poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę” z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
9. Po dokonaniu przez Klienta zamówienia towaru zgodnie z ust. 6 lit. a) powyżej, przy wyborze metody płatności „za pobraniem”, serwer Sklepu Internetowego hurtokien automatycznie wysyła wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail celem uzyskania od Klienta potwierdzenia złożonego przez niego zamówienia. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie zawierać m.in. informację na temat wysokości i kosztów przesyłki towaru.
10. Aby zamówienie, o którym mowa w ust. 9 powyżej, zostało zrealizowane, to w ciągu 72 godzin od momentu doręczenia przez serwer wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej, Klient powinien potwierdzić złożone zamówienie poprzez odesłanie wiadomości potwierdzającej. Jeśli potwierdzenie nie zostanie w ciągu 72 godzin odesłane przez Klienta, złożone przez niego zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
11. Złożenie przez Klienta w Sklepie Internetowym hurtokien zamówienia w którykolwiek ze sposobów określonych w ust. 6 – 10 powyżej i jego zaakceptowanie poprzez dokonanie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy sprzedaży ze Sprzedającym.
12. Faktura VAT, wystawiona tytułem zapłaty za zakupione przez Klienta w Sklepie Internetowym hurtokien towary, zawierać będzie dane, które Klient poda podczas składania zamówienia i zostanie dołączona do przesyłki zawierającej zakupione przez Klienta towary.
13. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta nie może być zrealizowane w jakiejkolwiek części, ze względu na niedostępność któregokolwiek z zamówionych przez Klienta produktów, Sklep Internetowy hurtokien niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi całą sumę pieniężną, jaką otrzymał od Klienta tytułem zapłaty za niedostępny produkt.
14. Możliwe opcje zapłaty i koszty transportu są dostępne do wglądu na stronie url: www.hurtokien.pl/sposoby-platnosci-1 i są każdorazowo wskazane w informacji dotyczącej poszczególnych towarów.
15. Klient zarejestrowany może dokonywać na Stronie hurtokien oceny zakupionych towarów oraz wyrażać opinie na temat dokonanych zakupów. hurtokien będzie publikować ww. opinie na Stronie hurtokien po ich wcześniejszej moderacji.
16. W przypadku, gdy zakup danego towaru przedstawionego na Stronie hurtokien jest możliwy do zakupu wraz z usługą montażu i Klient zechce zakupić towar wraz z ww. usługą montażową, to zgłasza na Stronie hurtokien zlecenie usługi pomiaru przedmontażowego przez wybrany przez Klienta oddział Sprzedającego dostępny na mapie montażu udostępnionej na Stronie Internetowej hurtokien (zwane dalej: „Zaproszeniem montażowym”). Po złożeniu Zaproszenia montażowego przez Klienta, zostaje do niego wysłany e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zaproszenia do systemu i z prośbą o ostateczne zaakceptowanie wykonania usługi przedmontażowego pomiaru towaru. Usługa pomiaru przedmontażowego jest bezpłatna. W przypadku Zaproszenia montażowego, prezentacja towaru na Stronie Internetowej hurtokien, który ma być nabyty wraz z montażem, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy sprzedaży ww. towaru wraz z montażem następuje na podstawie umowy i ustaleń poczynionych bezpośrednio pomiędzy Klientem a Sprzedającym z wyłączeniem Sklepu Internetowego hurtokien.

§3. Reklamacje

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć rzecz do Klienta bez wad. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym.
2. Prosimy zawsze sprawdzić przy listonoszu/kurierze, czy paczka nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli paczka nosi ślady zniszczeń, prosimy zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia wraz z opisem uszkodzeń.
3. Klient ma prawo złożyć reklamacje w każdy prawnie dopuszczalny sposób, w tym m.in.:
a) za pośrednictwem formularza reklamacji znajdującego się na stronie www.hurtokien.pl,
b) za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego pod nr telefonu wskazany w pkt. 4 poniżej,
c) ustnie do protokołu,
d) pisemnie (list, faks, poczta elektroniczna na adres wskazany w pkt. 4 poniżej).
5. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod numerem telefonu 67 25 39 441 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 lub pod adresem mailowym reklamacje@hurtokien.pl.

§4. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

tj. zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego hurtokien
1. Prawo odstąpienia od umowy, uregulowane w niniejszym §4 Regulaminu, dotyczy i przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Prawo odstąpienia od umowy.
Zgodnie ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku ze zm. mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu hurtokien, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych osobo, partiami lub w częściach: w terminie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, .InvestBud Sp.z.o.o z siedzibą w ul. Sadowa 20, 26-500 Szydłowiec E-mail: zlecenia@hurtokien.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi również Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego hurtokien, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku zwrotu artykułów z zakresu drzwi, podłóg i ścian proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres: ul. Sadowa 20, 26-500 Szydłowiec  (Wjazd od strony serwisowej)
Zwrot rzeczy powinien być dokonany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 300 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§5. Warunki korzystania z części społecznościowej strony hurtokien

1. W celu skorzystania z części społecznościowej ze Strony hurtokien wymagana jest Rejestracja.
2. W ramach części społecznościowej Strony hurtokien, Użytkownik może w szczególności korzystać z narzędzia hurtokien Box, tj. wykonywać, modyfikować, zapisywać Projekty i przekazywać je innemu Użytkownikowi do edycji; może komentować Projekty innych Użytkowników, a także komunikować się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem Strony hurtokien.
3. Przez zapisanie Projektu na Stronie hurtokien, Użytkownik:
a) oświadcza, że:
– jest twórcą Projektu;
– ww. Projekt nie narusza praw osób trzecich oraz że Projekt został wykonany z poszanowaniem praw autorskich innych osób;
– Użytkownikowi przysługuje pełnia praw autorskich związanych z Projektem;
– korzystanie z zapisanego przez Użytkownika Projektu przez hurtokien oraz przez osoby wskazane przez hurtokien, a także przez Użytkowników Strony hurtokien, w zakresie, o którym mowa w niniejszym §5 ust. 3, nie będzie naruszać praw osób trzecich;
b) z chwilą zapisania Projektu na Stronie hurtokien, udziela hurtokien oraz osobom wskazanym przez hurtokien, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie (w tym w szczególności na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej), na korzystanie z Projektu na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w lit. e) poniżej oraz zezwala hurtokien na udzielanie sublicencji na korzystanie z Projektu innym podmiotom, w tym innym Użytkownikom Strony hurtokien, w zakresie uzyskanej licencji na polach eksploatacji wskazanych w lit. e) poniżej;
c) wyraża zgodę na dokonywanie przez hurtokien, Użytkowników oraz przez osoby wskazane przez hurtokien zmian, uzupełnień, modyfikacji i innych zmian w Projekcie i jego częściach;
d) udziela zgody innym Użytkownikom oraz hurtokien i osobom wskazanym przez hurtokien na bezpłatne rozporządzanie i wykorzystanie opracowań Projektu,
e) udziela hurtokien oraz osobom wskazanym przez hurtokien zgody na bezpłatne korzystanie z Projektu na następujących polach eksploatacji:
i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania (kopiowania) Projektu dowolną techniką, w tym w formie drukowanej, elektronicznej, lub na nośnikach CD, DVD i BlueRay oraz innych nośnikach pamięci, a także wytwarzania i zwielokrotniania produktów wykonanych na jego podstawie;
ii. w zakresie obrotu produktami wykonanymi na podstawie Projektu – wprowadzanie do obrotu, a także użyczenie lub najem oryginału lub kopii Projektu, jak również produktów wykonanych na jego podstawie (zarówno wszystkich ich elementów, jak i każdego z osobna);
iii. w zakresie publicznego udostępniania oryginału lub kopii Projektu, w tym rozpowszechniania zapisanego Projektu online, w szczególności przez publikację Projektu i udostępnianie go innym Użytkownikom do wglądu, do pobrania oraz do tworzenia jego opracowań przez Użytkowników, jak również produktów wykonanych na jego podstawie (zarówno wszystkich jego elementów, jak i każdego z osobna) – także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
iv. w zakresie wykonywania renderów Projektu w sposób dowolnie wybrany przez hurtokien lub przez podmiot przez niego upoważniony;
v. w zakresie oddawania Projektu osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, w szczególności w najem, dzierżawę lub przez udzielanie licencji na korzystanie z Projektu lub jego kopii;
vi. w zakresie prezentacji Projektu oraz produktów wykonanych na jego podstawie w środkach masowego przekazu,
vii. w zakresie wykorzystania Projektu, a także produktów wykonanych na jego podstawie, we wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych, jak również swobodne korzystanie z Projektu oraz produktów wykonanych na jego podstawie w celu marketingu, prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów pod dowolną marką wskazaną przez hurtokien;
viii. w zakresie wprowadzania do pamięci komputera i przechowywania w niej egzemplarzy Projektu oraz produktów wykonanych na jego podstawie, utrwalanie na nośniku optycznym bądź magnetycznym oraz zwielokrotnienie poprzez nagranie na nośniku magnetycznym bądź optycznym w postaci elektronicznej;
ix. w zakresie wprowadzania w całości do sieci komputerowej Internet/Intranet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego Użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu.
4. Licencja i zgody, o których mowa w §5 ust. 3 powyżej, zostaje udzielona nieodpłatnie, na czas nieokreślony. Skasowanie, zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika nie powoduje wygaśnięcia udzielonej uprzednio ww. licencji. Aby wypowiedzieć ww. licencję, Użytkownik powinien skierować do hurtokien oświadczenie o jej wypowiedzeniu przesłane na adres siedziby: hurtokien Detal S.A., ul. Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak lub na adres e-mail: informacja@hurtokien.pl
5. Projekty będą publikowane przez Moderatora, wraz z zamieszczanymi do nich komentarzami podlegającymi moderacji na Stronie hurtokien. Projekty będą publikowane wraz z nazwą twórcy – Użytkownika (tj. jego Nickiem lub imieniem i nazwiskiem). Użytkownik wyraża zgodę na publikację komentarzy osób trzecich odnoszących się do Projektów jego autorstwa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Moderator nie ponosi odpowiedzialności za treść ww. komentarzy.
6. Zgodnie z art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ze zm., Użytkownicy nie będący osobami wskazanymi przez hurtokien, o których mowa w
§5 ust. 3 powyżej, mogą nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego Projektu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

§6. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ze zm., właściciel Sklepu Internetowego hurtokien informuje, że dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi zarejestrowanymi w Sklepie Internetowym oraz Użytkowników są przechowywane w zbiorze danych, którego administratorem danych jest InvestBud Sp.z.o.o z siedzibą w ul. Sadowa 20, 26-500 Szydłowiec
KRS: 0000983966  NIP: 7991979803 REGON: 522656370
2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ze zm. właściciel Sklepu Internetowego hurtokien informuje, że dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi niezarejestrowanymi w Sklepie Internetowym są przechowywane w zbiorze danych, którego administratorem danych jest Sprzedający.
3. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie, obsługi reklamacji, przyjmowania zwrotów towarów/odstąpienia od umowy, a za zgodą Klienta/Użytkownika również w celu korzystania z części społecznościowej, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.
4. Każdy Klient/Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Ww. uprawnienia lub żądania należy zgłosić w siedzibie hurtokien Detal Spółka Akcyjna.
5. hurtokien Detal spółka akcyjna zapewnia, że wszystkie informacje i dane przekazywane przez Klienta/Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej www.hurtokien.pl pozostaną poufne i w odpowiedni sposób zabezpieczone.
6. Podawane przez Użytkownika informacje w części społecznościowej takie jak nazwa Użytkownika, jego Projekty, jego opinie na temat produktów, jego komentarze dotyczące projektów (z wyłączeniem jego adresu e-mail) są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach części społecznościowej Strony hurtokien. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik musi wyrazić zgodę przy rejestracji do części społecznościowej Strony hurtokien, jeśli zamierza z tej części Strony hurtokien korzystać.
7. W celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zarówno hurtokien jak i Sprzedający powołali i zgłosili do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych osobę pełniącą obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Korespondencję do ABI we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego hurtokien lub Strony hurtokien można kierować pod adres e-mail: zlecenia@hurtokien.pl

§7. Postanowienia końcowe

1. Zabrania się Użytkownikom/Klientom korzystania ze Strony hurtokien w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:
a) umieszczanie w jakiejkolwiek formie (tj. np. w formie komentarzy, opinii, zdjęć) treści:
i. o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
ii. epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści;
iii. naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne;
iv. obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.);
v. naruszających prawa lub dobra osobiste, w szczególności godność innych osób;
b) rozsyłanie spamu/niezamówionej informacji handlowej,
c) uprawianie, przy wykorzystaniu Strony hurtokien, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, handlowej, zarobkowej, za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z hurtoien w ramach których postanowiono inaczej;
d) wielokrotne wysłanie do innych Użytkowników tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
e) posiadanie przez tego samego Użytkownika więcej niż jednego konta, a także posiadanie kont fikcyjnych;
f) udostępnianie osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do konta Użytkownika,
g) podejmowanie działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych,
h) używanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne; treści zawierające ww. słownictwo będą niezwłocznie usuwane;
i) działanie mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Strony hurtokien lub mogące narazić hurtokien lub podmioty z nim powiązane, na nieuzasadnioną utratę renomy lub dobrego imienia.
2. W przypadku powzięcia przez zahurtokien informacji o jakichkolwiek naruszeniach Regulaminu, w tym naruszeniach wymienionych w §7 ust. 1 powyżej, konta Użytkownika/Klienta dokonującego ww. naruszeń mogą zostać przez Moderatora natychmiast zawieszone lub usunięte.
3. Hurtokien nie ponosi odpowiedzialności:
a) za treść wiadomości przesyłanych między Klientami/Użytkownikami,
b) za niezgodne z Regulaminem działania Użytkownika/Klienta oraz szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem korzystaniem przez Użytkownika/Klienta ze Strony hurtokien,
c) za szkody powstałe na skutek korzystania przez Użytkownika/Klienta ze sprzętu komputerowego i oprogramowania niespełniających wymagań określonych w §1 ust.5 powyżej, w szczególności za przejęcia loginu Użytkownika/Klienta i hasła do jego konta przez osoby trzecie, będące wynikiem braku skutecznej ochrony antywirusowej urządzeń Użytkownika/Klienta; jednocześnie hurtokien oświadcza, że dokłada i zobowiązuje się dołożyć starań niezbędnych do właściwego i bezpiecznego korzystania ze Strony hurtokien.
4. Prawem właściwym dla usług świadczonych Klientowi/Użytkownikowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego hurtokien, w tym dla umowy sprzedaży towarów jest prawo polskie, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ze zm. oraz ustawy Kodeks cywilny, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
5. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów wynikłych z udziałem Użytkownika/Klienta (za wyjątkiem Klientów będących Konsumentami) lub innymi podmiotami, na rzecz których Sprzedający lub hurtokien świadczy usługi w ramach Sklepu (za wyjątkiem Konsumentów), jest sąd powszechny, w którego okręgu Sprzedający ma swoją siedzibę. W przypadku sporów z Konsumentami, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy według zasad ogólnych.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.08.2016, a w przypadku jego późniejszych aktualizacji – od dnia jego ogłoszenia, tj. publikacji na Stronie hurtokien, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyć Konsumentów, którzy nabyli prawa na podstawie poprzednio obowiązującego Regulaminu, o ile postanowienia wersji poprzedniej Regulaminu są dla nich korzystniejsze.
Top